Suomessa toimii pakon edessä työnantajina henkilöitä, jotka eivät kykene huolehtimaan edes itsestään

Suomessa on olemassa valitettava käytäntö, mitä tulee henkilökohtaista avustajaa tarvitsevaan henkilöön. Päivittäin avustajaa tarvitseva henkilö, jolla on kehitysvamma tai neurologinen erityispiirre, joutuu useissa tapauksissa toimimaan avustajiensa työnantajana. Miten henkilöt, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, voivat toimia Suomessa työnantajana? 

Työnantajamallissa avustettava toimii avustajansa työnantajana 

Henkilökohtainen apu järjestetään Suomessa pääosin työnantajamallilla eli henkilökohtaisen avun tarpeessa oleva henkilö toimii itse avustajan tai avustajien työnantajana. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtaista apua tarvitseva henkilö hoitaa itse avustajan rekrytoinnin, perehdytyksen, työvuorojen suunnittelun ja sairastapauksissa sijaisten etsimisen. Avustajan palkanlaskennaan ja palkan maksun hoitaa kunta. 

Todellisuudessa avustettavien kyvyt toimia työnantajana vaihtelevat paljon. Osa henkilökohtaista apua, esimerkiksi vaikean liikunnallisen vamman vuoksi, tarvitsevista henkilöistä kykenee huolehtimaan omatoimisesti työnantajan roolin hoitamisesta. Osa avustajia tarvitsevista henkilöistä taas eivät kykene toimimaan työnantajan kehitysvamman tai neurologisen erityispiirteen vuoksi. Kaikki eivät myöskään halua toimia työnantajina, mutta nykyinen toimintamalli harvoin antaa muuta mahdollisuutta. 

Avustettavan rajalliset taidot työnantajana toimimisessa 

Avustettavan kyky toimia työnantajana tulisi ottaa huomioon paremmin. Työsuhteen hoitamisessa ilmenee haasteita, kun avustettavan täytyy itse hoitaa muun muassa avustajan sijaisten etsintä, rekrytointi ja työvuorojen suunnittelu. Avustettavan rajallinen ymmärrys työnantajana toimimisen velvollisuuksista aiheuttavat ongelmia, joita olemme saaneet nähdä puitavan käräjäoikeudessa asti.

Me Pajulla olemme pohtineet paljon työnantajamallin haastavia puolia. Miten on mahdollista, että henkilö, joka ei kykene huolehtimaan itsestään pystyy toimimaan työnantajana Suomessa, jossa lainsäädäntö on vahvasti työntekijän puolella? 

Jatkuvasti törmää kirjoituksiin avustajien huonosta asemasta. Tämä juontaa juurensa useissa tapauksissa työnantajana toimivan avustettavan rajallisiin ja puutteellisiin taitoihin toimia työnantajana. On kohtuutonta odottaa esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen toimivan työantajana, jonka täytyy seurata lainsäädäntöä ja suoriutua velvollisuuksista lain kirjaimen mukaan. 

On syytä ymmärtää, että avustaja on henkilö, josta avustettava on riippuvainen päivittäisten toimintojen suorittamisessa. Jos esimerkiksi henkilökemiat eivät kohtaa tai avustettava ei ole tyytyväinen avustajansa työhön, voi irtisanominen olla vaikeaa työntekijää suojaavan lain vuoksi. Tunnemme tapauksia, joissa esimerkiksi laittomia irtisanomisia on ratkottu oikeudessa asti ja työnantaja eli avustettava on joutunut maksamaan tuntuvia korvauksia.  

Onko siis oikein, että meillä on järjestelmä, joka ajaa vaikeavammaiset henkilöt ottamaan kohtuuttomia riskejä työnantajana? 

Ostopalvelumallista ratkaisu työnantajamallin rinnalle 

Kaupungin tai kunnan tarjoama ostopalvelumalli on yksi, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla, toimiva ratkaisu henkilökohtaisen avun hankintaa varten. Ostopalvelumallissa kunta ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä, joka järjestää avustettavalle hänen tarvitsemansa avustajan. Näin työnantajarooli ja sen tuomat velvollisuudet poistuvat avustettavan harteilta. Myös avun taso ja toimivuus onnistuu paremmin, kun yritys huolehtii esimerkiksi avustajien työvuorojen järjestelemisestä.  

Paju tuottaa palveluita ostopalvelumallin mukaisesti Lapissa. Malli mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen henkilökohtaisen avustajan työn tuottamisen sitä tarvitsevalle henkilölle. Täytyy muistaa, että henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus, josta ei saa aiheutua avun käyttäjälle kuluja. Siitä syystä joissain kunnissa käytössä oleva palvelusetelimalli ei ole oikea ratkaisu henkilökohtaisen avun tuottamiseen. Joissain tapauksissa palveluseteleitä myöntävät kunnat ovat laskeneet palvelusetelein arvon niin alas, ettei sen arvolla saa varmistettua riittävän laadukasta palvelua avustettaville. 

Haluatko selvittää olisiko sinulla mahdollisuus vaihtaa työnantajamalli ostopalveluksi? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan asiasta lisää. 

Jukka Palokangas
041 728 3720
[email protected]