Henkilökohtainen apu on vaikeasti vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle myönnettävää apua, jonka tarkoituksena on taata avun saajalle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan. On useampia tapoja, joilla kunnan on mahdollista toteuttaa vammaispalvelulain mukaista palvelua kuntalaisille.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulakiin perustuvaa palvelua. Vammaispalvelulain pyrkimyksenä on tehdä vammaisista tai pitkäaikaissairaista yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Laki määrittelee käytänteitä ja apuvälineitä joiden tuella vamma tai sairaus ei nouse esteeksi osallistua yhteiskunnan toimintaan. Henkilökohtainen apu on yksi laissa määritelty apuväline.

Henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta asioissa, joista tämä ei selviäisi yksin.

Vammaispalvelulaki tiivistää henkilökohtaisen avun näin:

”Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

    1. päivittäisissä toimissa;

    2. työssä ja opiskelussa;

    3. harrastuksissa;

    4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai

    5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.”

Se, mitä henkilökohtainen apu tarkalleen sisältää riippuu aina siitä tarkoituksesta mihin se on myönnetty. Jotkut apua saavat henkilöt ovat hyvinkin toimintakykyisiä, mutta avustajaa tarvitaan mahdollistamaan harrastetoimintaan osallistuminen. Toisilla avustajaa tarvitaan esimerkiksi auttamaan kommunikoinnissa arjessa, kun vammasta johtuen tulkkipalvelu on riittämätön.

Toisaalta henkilökohtaista apua myönnetään myös henkilöille jotka tarvitsevat enemmän hoiva-avustamista. Henkilö asuu yleensä itsenäisesti tai omaistensa kanssa ja tarvitsee apua suoriutuakseen päivittäisistä askareista. Tällöin henkilökohtainen avustaja avustaa asiakasta muun muassa kodin siivouksessa, ruuanlaitossa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa sekä kodin ulkopuolella asioinnissa.

Henkilökohtaisen avun tunnuspiirteenä on se, että henkilökohtainen avustaja ei tee asioita avun saajan puolesta vaan hänen kanssaan. Mikäli vammainen tai pitkäaikaissairas ei pysty itse osallistumaan toimintaan mihin apua haetaan ei henkilökohtainen apu ole oikea apukeino.

 

Miten henkilökohtaista apua voi saada?

Kunnalla on vastuu henkilökohtaisen avun järjestämisestä.

Laki mainitsee asiasta seuraavaa:

”Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.”

On olemassa kolme lain mahdollistamaa tapaa tuottaa henkilökohtaisen avun palvelut niitä tarvitsevalle. Nämä mahdollisuudet ovat työnantajamalli, palvelusetelimalli ja avustajapalvelumalli.


Työnantajamalli:

Työnantajamallissa avustettava toimii itse henkilökohtaisen avustajansa työnantajana, mutta kunta maksaa avustajan palkkakustannukset.

Plussat

+ Työnjohtajuus ja itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten tässä mallissa.

Miinukset

– Työnantajana toimiminen tuo myös paljon velvoitteita

– Apua työnantajana toimimiseen voi olla vaikea saada

– Avustajan työn ohjaus voi jäädä puutteelliseksi

– Avustaja voi olla hyvin työlästä löytää

– Edellyttää palvelusuunnitelmaa


Palvelusetelimalli:

Palvelusetelimallissa kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa henkilökohtaista apua siltä palveluntuottajalta, jonka hän kunnan hyväksymältä listalta valitsee. Tällöin avustettava on kuluttajan asemassa. Mikäli palvelusetelin määrittämä hinta ylittyy asiakkaan tulee maksaa erotus omasta pussistaan. Palveluseteli mahdollistaa myös työnantajamallin ja avustajapalvelumallin yhdistelmän mikäli alueella on tarjontaa.

Plussat

+ Palveluseteli on joustava tapa hankkia tarvittavat palvelut

+ Palvelun saa hankkia haluamaltaan taholta tarjonnan puitteissa

+ Palvelun hankinta voi parhaassa tapauksessa olla hyvinkin nopeaa

Miinukset

– Joskus palveluseteli on alimitoitettu ja myönnetty summa ei vastaa apua tarvitsevan henkilön tarpeita

– Palvelusetelin piiriin ei kuulu välttämättä kaikki halutut palvelut


Avustajapalvelumalli:

Avustajapalvelumallissa kunta ostaa henkilökohtaisen avun palveluntuottajalta tai tuottaa itse henkilökohtaista apua. Henkilökohtaista apua tarvitseva on tällöin asiakkaan asemassa, mutta hänellä on silti mahdollisuus toteuttaa käytännön työnjohtoa. Käytännön työnjohdolla tarkoitetaan esimerkiksi työvuorojen suunnittelua, työtehtävien sisällöistä ja työskentelytavoista päättämistä.

Plussat

+ Palveluntuottajan kautta toteutettu palvelu sujuvoittaa usein avustajan löytymistä valmiiden kontaktien johdosta

+ Avustajapalvelumalli on helppo vaihtoehto, sillä juridiset vastuut ja velvoitteet työntekijän palkkaamisesta on palvelutuottajan tai kunnan huolehdittavana

+ Vastuullinen palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista sekä jaksamisesta

+ Palveluntuottaja avustaa niin asiakkaitaan, kuin henkilöstöään pulmatilanteissa

+ Palvelutuottajan kautta voi myös hankkia palvelun ilman palvelusuunnitelmaa omakustanteisesti

Miinukset

– Mikäli palveluntuottaja ei panosta vammaisen tai pitkäaikaissairaan itsemääräämisoikeuden turvaamiseen voi vammaispalvelulain henki jäädä toteutumatta


Yllä olevat kuvaukset henkilökohtaisen avun palveluista ovat viitteellisiä, koska palvelujen toteuttamistapa ja laatu vaihtelee kunnittain. Laki takaa henkilökohtaisen avun palvelun järjestämistavoissa joustoa, jotta jokaiselle vaikeasti vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle kyettäisiin tarjoamaan hänen tarvitsemaansa apua.

Kuntoutuspalvelu Paju on palveluntuottaja yritys jolla on kokemusta henkilökohtaisen avun -palveluiden tuottamisesta jo vuodesta 2010 lähtien. Meillä on jo vakiintunut palveluntuottajan asema Rovaniemen alueella. Olemme toimineet yhteistyössä myös muutamien muiden Lapin läänin kuntien kanssa ja uskomme kokemuksemme olevan valtti  tuodessamme palveluitamme uusille paikkakunnille.

Meille Pajulla on erityisen tärkeää löytää asiakkaillemme hänelle mieluisa avustaja ja siksi meillä asiakas saa itse haastatella avustajaehdokasta sekä tehdä päätöksen siitä kenen kanssa avustajasopimus lopulta tehdään. Kunnioitamme myös vammaispalvelulain henkeä ja kannustamme asiakkaitamme käytännön työnohjaukseen. Mikäli teillä on tarvetta henkilökohtaiselle avustajalle tai harkitsette muutosta nykyiseen avustajasuhteeseen olkaa meihin yhteydessä niin katsotaan kuinka voisimme olla avuksenne.

Toivottavasti tästä blogitekstistä oli sinulle apua ja toivottavasti jätät kommenttia tai lisäkysymyksiä kommenttiboksiin!

Parhain terveisin,

Jukka